Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Giới thiệu

Xem với cỡ chữAA

GIỚI THIỆU CHUNG

(13:46 | 17/11/2016)

 Huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang có tổng cộng 142.048 dân, với 31.060 hộ, diện tích đất tự nhiên là 41.933 ha (trong đó 36.655 ha đất ruộng sản xuất lúa cao sản 2 vụ/năm, 1732,86 ha đất vườn). Năm 1985 Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Kinh 4A, xã Tân Hiệp A đầu tiên của huyện được thành lập và hoạt động theo mô hình HTX kiểu cũ, nhưng từ khi ban hành Luật HTX đã chuyển sang hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới. Đến nay toàn huyện có 55 HTX nông nghiệp, 15 tổ dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp trong HTX nông nghiệp (453 đội sản xuất, 125 Tổ hợp tác và 319 Tập đoàn sản xuất), có 17.788 hộ xã viên, chiếm 67,25% hộ sản xuất nông nghiệp, tổng số giá trị tài sản cố định 39 tỷ 275 triệu đồng, vốn lưu động là 2 tỷ 231 triệu đồng. Nội dung hoạt động của các HTX nông nghiệp đã tích cực đổi mới, hướng vào quản lý các khâu như: lịch thời vụ, dịch vụ bơm tưới, tín dụng nội bộ, cung ứng vật tư nông nghiệp, tổ chức ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất…Ngoài ra còn phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương vận động xã viên tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự địa phương, phát triển các công trình phúc lợi và phát triển cộng đồng. Ngoài HTX nông nghiệp, huyện còn phát triển các loại hình hợp tác xã như Thương mai – Dịch vụ, Xây dựng, Giao thông thủy bộ, Tín dụng nhân dân.

 Phong trào xây dựng kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp của huyện được như ngày nay phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, từ việc hình thành đến giữ vững và từ duy trì đến phát huy hiệu quả, thành phong trào hành động cách mạng. Trước khi có Nghị quyết 10/NQ-BCT, ngày 05 tháng 4 năm 1988, của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý trong nông nghiệp, xác định hộ là đơn vị kinh tế tự chủ, lúc này toàn huyện chỉ có 06 HTX nông nghiệp. Kể từ khi có Luật HTX năm 1996 ban hành và 2003 sửa đổi, đến nay toàn huyện đã phát triển lên đến 55 HTX NN, nội dung, tính chất và phương thức hoạt động của HTX nông nghiệp hiện có, cơ bản phù hợp với Luật HTX, các Nghị định của Chính phủ đã đề ra.

Cụ thể hơn nữa, huyện có 28 HTX nông nghiệp qui mô toàn ấp và 27 HTX qui mô khu vực. Tổ chức bộ máy của HTX được tinh giảm gọn nhẹ, phù hợp với quy mô của từng HTX. Chức năng nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm, Ban Kiểm soát rõ ràng, thành viên Ban Chủ nhiệm của mỗi HTX từ 02 đến 03 người, Ban Kiểm soát từ 01 đến 03 người. Trong tổng số 55 HTX nông nghiệp thì có 115 người trong Ban Chủ nhiệm, 105 người trong Ban Kiểm soát, bộ máy giúp việc HTX từ 2 đến 10 người.

Các khâu do HTX quản lý được xác định cơ bản như xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức sản xuất, lịch hời vụ, cơ cấu mùa vụ, hầu hết các HTX thực hiện tốt.  Về dịch vụ bơm tưới có hai hình thức, thứ nhất là do Ban Quản trị HTX trực tiếp quản lý (có 06 HTX nông nghiệp), thứ hai là do Ban quản lý đội sản xuất trực tiếp quản lý (có 49 HTX nông nghiệp), 100% HTX nông nghiệp liên kết với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Quỹ tín dụng nhân dân… giới thiệu cho xã viên vay vốn sản xuất, mở rộng dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp…

Về quản lý việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ có 100% các HTX nông nghiệp thành lập câu lạc bộ khuyến nông và lực lượng kỹ thật viên nông nghiệp hoạt động. Các chương trình chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất trên lúa được mở ra như: chương trình IPM, FPR, 10 biện pháp giảm chi phí sản xuất, chương trình 03 giảm – 03 tăng, bón phân cân đối, sử dụng giống lúa mới…Trong đó, diện tích lúa áp dụng IPM trên 70%, diện tích áp dụng các biện pháp giảm chi phí sản xuất, 03 giảm – 03 tăng đạt 75%)

Trong 5 năm qua, thành phần và tỷ trọng cơ cấu kinh tế đạt được một số kết quả sau: sản xuất nông nghiệp 27,26%, Dịch vụ – Thương mại 61,70%, Công nghiệp – Xây dựng 11,04%. Bình quân tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 16%, tăng trưởng kinh tế nông nghiệp đạt trên 15%, thu nhập bình quân đầu người là 1.289 USD/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 4,94 % (trong khu vự HTX 3%); năng suất lúa bình quân cả năm trên 14 tấn/ha (2 vụ/năm), lãi sản xuất đạt trên 55%, giá trị sản xuất đất ruộng đạt từ 60 đến 70 triệu đồng/ha/năm (nếu tính giá lúa 5.000 đ/kg – 6.000/kg, trong khu vực hợp tác xã lãi 60%, trong đó khu vực cá thể nông nghiệp chỉ 40 đến 50% do chi phí sản xuất cao). Lương thực bình quân đầu người trong khu vực HTX nông nghiệp là 3.627 kg, ngoài khu vực HTX  3.020 kg, tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 510.000 tấn. Huyện đã tập trung huy động bằng nhiều nguồn vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn, giao thông, 98% hộ sử dụng điện sinh hoạt, 10 máy điện thoại/100 hộ dân (khu vực HTX 15 máy /100 hộ xã viên), phòng học hầu hết được xây dựng kiên cố, bán kiên cố đạt trên 80% (khu vực HTX trên 90%) và 95% hộ sử dụng nước sạch. Cùng với sự phát triển kinh tế hộ nói riêng và huyện nói chung, để thực hiện chính sách "an cư lac nghiệp" những năm qua đã xây dựng trên 600 căn nhà tình nghĩa và trên 500 căn nhà tình thương.

Đạt được những kết quả trên, phải kể đến sự nổ lực vượt bật của toàn thể hệ thống chính trị, chính quyền địa phương đã quán triệt nhận thức đúng đắn, chủ trương cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy – UBND tỉnh, sự phối hợp tốt của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, theo từng thời gian giai đoạn cách mạng, đối chiếu vận dụng phù hợp với điều kiện, tiềm năng và lợi thế của địa phương, đề ra các biện pháp lãnh đạo hiệu quả, đi đôi với việc tuyên truyền, phát động làm đổi mới nhận thức tư duy trong nội bộ và ra tận quần chúng. Lãnh đạo hoạt động kinh tế hợp tác, xuất phát tự lợi ích và đáp ứng nhu cầu cơ bản của xã viên đặt ra về các khâu trong hợp tác đem lại hiệu quả kinh tế, thể hiện được tính ưu việt trong khu vực nhân dân tham gia hoạt động HTX nông nghiệp. Tăng cường quản lý Nhà nước của các cấp ủy – UBND, phối hợp với các ngành chuyên môn chỉ đạo hoạt dộng kinh tế hợp tác như: giám sát, kiểm tra công tác tài chính, hướng dẫn nguyên tắc tổ chức hoạt động, quản lý các khâu công việc, cùng với xã viên thường xuyên kiện toàn bộ máy nhân sự Ban Quản trị HTX, gắng với phát huy nội lực thực hiện quy chế dân chủ trong nhân dân. Thực hiện xã hội hóa về việc phát triển kinh tế hợp tác, vận động xã hội điều tham gia, đi đôi với việc ngăn ngừa, xử lý quán triệt những sai phạm có liên quan đến hoạt động của kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Trước những diễn biến của nền kinh tế trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và dựa vào nội dụng Nghị quyết về phát triển "Tam nông" của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành, hơn bao giờ hết hoạt động kinh tế hợp tác, HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Hiệp phải nâng lên tầm cao mới, là giải pháp và là nền tảng tất yếu để tổ chức sàn xuất nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, chú trọng chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cộng nghệ, gắn với tiêu thụ sản phẩm theo hướng bền vững và công nghiệp hóa.

Việc phát triển kinh tế hợp tác, HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Hiệp tiếp tục sẽ phát huy theo hướng nội lực và đồng thời tranh thủ sự chỉ đạo  thường xuyên của Tỉnh ủy – UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các Viện nghiên cứu nông nghiệp, Trường Đại học trong khu vực, nhất là tranh thủ duy trì mối quan hệ thường xuyên với lãnh đạo Liên minh hợp tác xã tỉnh và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang. Phấn đấu đến năm 2015 toàn huyện Tân Hiệp có 85% diện tích đất sản xuất nông nghiệp và 90% hộ sản xuất nông nghiệp nằm trong khu vực kinh tế hợp tác (hợp tác xã nông nghiệp), số diện tích và số hộ xã viên còn lại nằm ở khu vực tổ hợp tác sẽ hội đủ các điều kiện để tiến lên HTX. Phấn đấu bằng các giải pháp khoa học kỹ thuật, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, làm cho giá trị sử dụng đất ruộng nâng lên 100 triệu đồng/ha/năm và lãi trên 60% ở năm 2015. Phấn đấu có 30% Ban Chủ nhiệm HTX có trình độ Trung cấp và Đại học nông nghiệp; trên 60% HTX hoạt động khá trở lên, không có HTX yếu kém. Đẩy mạnh hoạt động Trung tâm tư vấn kỹ thuật, dịch vụ nông nghiệp, huyện làm cơ quan đầu mối giúp các HTX nông nghiệp phát triển mạnh cả 3 lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Từ những thực trạng kết quả đạt được trong quá trình hoạt động và định hướng xây dựng phát triển các mô hình kinh tế tập thể, huyện Tân Hiệp đề ra một số giải pháp sau:

Thứ nhất: thực hiện các đề án phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy lợi, xây dựng mạng lưới chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, trang trại, cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, kiên cố hóa, điện khí hóa các trạm bơm tưới…

Thứ hai: đẩy mạnh hoạt động trung tâm tư vấn kỹ thuật, dịch vụ nông nghiệp, kiện toàn nâng chất hoạt động của Phòng nông nghiệp & Phát triển nông thôn, trạm khuyến nông, trạm thú y, trạm bảo vệ thực vật và tổ kinh tế kỹ thuật nông nghiệp ở các xã, thị trấn, đặc biệt chú ý đến hoạt động của các câu lạc bộ nông nghiệp.

Thứ ba: thực hiện tốt các chương trình Công nghệ thông tin, qua đó phát huy hiệu quả và nhân rộng điển hình áp dụng công nghệ chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật với khoa học công nghệ và sinh học trong các HTX.

Thứ tư: thực hiện tốt tiến độ đề tài khoa học sản xuất thí điểm giống lúa cấp nguyên chủng, xây dựng mạng lưới sản xuất lúa giống cấp xác nhận tại các HTX nông nghiệp.

Thứ năm: đẩy mạnh các hoạt động kinh tế hợp tác, HTX nông nghiệp, thí điểm đề án thành lập Liên hiệp HTX nông nghiệp. Qua đó tiếp tục phát triển tổ dịch vụ, kỹ thuật nông nghiệp tại các HTX.

Thứ sáu: thực hiện chương trình cơ giới hóa, điện khí hóa nông nghiệp, kiên cố hóa cống máng bơm tưới. Chú trọng đẩy mạnh phát triển tốt các dịch vụ nông nghiệp, sản xuất nhất là ở các cụm, tuyến dân cư vượt lũ.