Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Huyện Tân Hiệp tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020

(15:34 | 30/03/2021)

Chiều ngày 26-3-2021, UBND huyện Tân Hiệp tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020, triển khai kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2021. Hội nghị do Phó chủ tịch UBND huyện Trần Minh Vũ chủ trì.

Thực hiện công tác CCHC năm 2020, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, qua đó nhằm ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy quản lý hành chính nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Kết quả, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt sự phân công đúng chức năng nhiệm vụ, mức độ hoàn thành đạt trên 97%. Tổ chức phát phiếu thu thông tin về mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đến hoạt động của công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Tổ một cửa cấp huyện, tỷ lệ mức độ hài lòng đạt 100%. Trong năm, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 2 cấp, đã tiếp nhận 36.039 hồ sơ các loại, trong đó cấp huyện đã giải quyết 11.264 hồ sơ đúng hẹn(đạt 99,46%), cấp xã, thị trấn giải quyết 24.714 hồ sơ đúng hẹn (đạt 100%), còn lại 61 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết(chiếm 0,54%). Hiện trạng sử dụng hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc đạt 33%; tỷ lệ văn bản điện tử phát hành có ứng dụng chữ ký số là 603 đơn vị; mức độ sử dụng thư điện tử trao đổi công việc đạt 94,23%. Trang thông tin điện tử huyện cơ bản hoạt động có hiệu quả, đến nay đã có 200 thủ tục hành chính của 14 lĩnh vực, ngành được đưa lên trang thông tin huyện, giúp công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời đến cá nhân, tổ chức trong việc liên hệ làm hồ sơ, thủ tục.

Hội nghị cũng triển khai kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 của UBND huyện. Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước của huyện trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại, hoạt động có hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ nhằm phục vụ tốt nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với việc tinh giảm biên chế; nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương và ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND huyện Trần Minh Vũ đã đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chương trình CCHC kịp thời, phù hợp với thực tế địa phương. Trao đổi thêm một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới, phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh mục tiêu của chương trình CCHC đó là cần làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng cấp, từng ngành, tránh trường hợp đùn đẩy trách nhiệm, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu người dân. Qua đó, trong công tác cải cách thể chế hành chính, các cơ quan, đơn vị chuyên môn cần rà soát các quy định, văn bản pháp luật không còn phù hợp. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phần mềm điện tử, xử lý văn bản đảm bảo thông tin đầy đủ, kịp thời.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 05 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2020.

Trung Hiếu