Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang: Lấy ý kiến góp ý Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án: “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại Kiên Giang, vốn vay WB

(14:25 | 02/12/2019)

 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang đã ban hành Công văn số 1221/STNMT-BQLDAVILG ngày 06/11/2019 về việc Lấy ý kiến góp ý Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án: “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại Kiên Giang, vốn vay WB.

Lê Đô

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CV_1221_STNMT.pdf; DU_THAO_KE_HOACH_PHAT_TRIEN_ DAN_ TOC_THIEU_SO_DU_AN_VILG.pdf