Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Triển khai, quán triệt thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII

(09:31 | 22/11/2019)

Ngày 12/11/2019, Huyện ủy tổ chức quán triệt và triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII. Hội nghị được tổ chức thành 2 lớp: Lớp thứ nhất (sáng ngày 12/11/2019), Lớp thứ hai (chiều ngày 12/11/2019).

 Thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 11.jpg

Hội nghị đã triển khai cho tất cả đảng viên các chi, đảng bộ, ban, ngành, đoàn thể, Lực lượng vũ trang huyện, các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện quán triệt các nội dung: 

 

- Dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; 

 

- Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011 -2010, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội năm 2021-2030 và báo cáo tình hình kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025;

 

- Dự thảo báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng;

 

- Báo cáo kinh tế- xã hội năm 2019, dự kiến kế hoạch phát triển  kinh tế xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính -ngân sách 3 năm 2020-2022;

 

- Báo cáo công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 đến Hội nghị Trung ương 11 khóa XII; bầu bổ sung 4 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; xem xét thi hành kỷ luật Đảng viên; kết quả công tác đối ngoại và tình hình biển đông gần nhất, chủ trương và giải pháp của ta.

 

Qua 01 ngày triển khai, tất cả đảng viên được tiếp thu nhiều thông tin quan trọng của Đảng, đã góp phần nâng cao nhận thức của đảng viên về chủ trương, Nghị quyết của Đảng./.

 

 

 

 

 

Tuấn Anh