Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết XII Đảng bộ huyện Tân Hiệp nhiệm kỳ 2020 -2025.

(14:47 | 28/10/2020)

Ngày 21 tháng 10 năm 2020, tại hội trường Trung tâm hành chính huyện Tân Hiệp, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức 2 lớp tiếp thu, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết lần thứ XII Đảng bộ huyện Tân Hiệp, nhiệm kỳ 2020-2025 cho 380 đảng viên của các Chi, Đảng bộ của phòng, ban, ngành, đoàn thể và các trường học phổ thông trên địa bàn huyện chưa được tham dự đại hội Đảng bộ huyện.

Hội nghị do 2 đồng chí: Lê Thanh Hùng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; Nguyễn Hoàng Minh, HUV, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy báo cáo 2 nội dung: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tân Hiệp thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động số: 02-CTr/HU ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tân Hiệp. 

Theo nghị Quyết tán thành nội dung cơ bản đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XI và phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp 5 năm 2020-2025. Trong 27 chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết, kết quả có 17/27 tiêu chí vượt, 3 tiêu chí đạt trên 90%, 4 tiêu chí đạt trên 70% và 3 tiêu chí đạt từ 50 đến 65%.

 Phương hướng, mục tiêu và giải pháp của 5 năm 2020-2025 Đại hội thống nhất: Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và thị trấn Tân Hiệp đạt đô thị loại IV. Về phát triển kinh tế: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân phấn đấu đạt 7,5% trở lên. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 43,31%; công nghiệp - xây dựng 16,37%, thương mại dịch vụ 40,32% thu ngân sách nhà nước và tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân hàng năm 10% trở lên. Thu nhập bình quân 59 triệu đồng /người/năm.

Phấn đấu100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong đó 05 xã đạt nông thôn kiểu mẫu. Văn hóa- Xã hội: xây dựng 8 trường đạt chuẩn quốc gia, giải quyết 13.500 lao động trở lên, hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đến năm 2025 đạt 100%. Về An ninh- Quốc phòng phải đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Dân Quân tự vệ đạt 1% trở lên so với dân số; phấn đấu 90% xã, thị trấn vững mạnh toàn diện về quốc phòng, an ninh.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Trên 98% đảng viên, 70% đoàn viên, hội viên tiếp thu nghị quyết của Đảng, kết nạp 200 đảng viên. Thu hút quần chúng tham gia tổ chức chính trị xã hội đạt 65%.

Đại hội cũng nhất trí trong 5 năm thực hiện 3 khâu đột phá: cơ cấu ngành nông nghiệp, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hợp tác xã. Tập trung chỉ đạo xây dựng trung tâm thị trấn Tân Hiệp đạt các tiêu chí đô thị loại IV; hoàn thành cụm công nghiệp huyện Tân Hiệp tại xã Tân Hiệp A.

Chương trình hành động số 02-CTr/HU ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện Tân Hiệp thứ XII Đảng bộ huyện Tân Hiệp, nhiệm kỳ 2020-2025 giao cụ thể cho các cơ quan ban, ngành thực hiện Nghị quyết xây dựng kế hoạch giai đoạn 2020- 2025 và định hướng đến năm 2030 như ngành Nông nghiệp: Đề án tái cơ cấu nông nghiệp; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; áp dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Phòng Kinh tế - Hạ tầng xây dựng kế hoạch cụm công nghiệp huyện tại xã Tân Hiệp A; quy hoạch thị trấn Tân Hiệp lên đô thị loại IV; xây dựng giao thông đồng bộ; xây dựng khu nhà ở xã hội, khu đô thị nhà ở xã Thạnh Đông A. Phòng Tài nguyên- Môi trường: xây dựng kế hoạch thu gom rác thải; kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu. Văn hóa- xã hội: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, xây dựng hoàn thiện các hệ thống trường lớp, đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa; chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng và khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, tu bổ tôn tạo các di tích văn hóa-lịch sử; tăng cường bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội. đẩy mạnh công tác đào tạo gắn với giải quyết việc làm.

Qua một buổi tiếp thu, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động số 02-CTr/HU   của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tân Hiệp thứ XII Đảng bộ huyện, đảng viên đã được biết các phương hướng và nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Huyện Tân Hiệp./.  

Tuấn Anh